صفحه اصلی / شاداب باشید

شاداب باشید

       

                                      

 

                              چند راز بزرگ شــاد زیـستن    

 

 

1-تصمیم بگیرید شـاد زندگی کنید: بیشتر افراد اغلب میتوانند بین شادی و استرس،آرامش و آشفتگی یکی را انتخاب کنند.شــما شادی را انتخاب کنید.

 

2-قدر شناسی را تمریـن کنید: فقط کافی است از افراد بسیاری که ما را یاری کردند،دلگرم کرده اند و به ما آموخته اند،

   ممنون باشیم و قدر شنـاسی کنیم.

 

3-هر روز بخنـدید: یک لطیفه گوش کنید،لطیفه ای تعریف کنید،کمترین درمانی مانند خندیدن قدرتمند است بنابراین تا میتوانید شـاد باشید و لبخند بزنید.

 

4-یک عاشق واقـعی باشید: علاقه،محبت،دوستی و گرمی خود را به اطرافیانتان نشان دهید.در محبت کردن و دوست داشتن سخاوتمند باشید و از سود آن

لذت ببرید.محبت کنید و عاشق باشید.

 

5-هر روز چیزهای جدیدی یاد بگیرید:بخوانید ،گوش کنید،بیاموزید و آموخته های خود را برای ایده های جدید بکار گیرید. به پیشرفت فکر کنید.

 

سرچشمه یک لبخند واقعی ،یک ذهن بیدار شده است،لبخند زدن به تو کمک میکند تا با
 

ملایمت و درک به آنچه در روز می خواهی ،برسی.

 

 

کسی کامیاب است که در دیدار متبسم،در پندار مدبر،در گفتار متین و در کردار منعطف باشد.